top of page

Algemene voorwaarden

These general terms and conditions apply to all offers and the establishment, content and fulfillment of all agreements to be concluded between Beckol Profit as contractor and clients. Deviations from this are only valid if they have been agreed in writing.

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Beckol Profit voor of ten behoeve van de Klant verricht.

Klant/opdrachtgever: de partij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst.

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Beckol Profit voor of ten behoeve van de Klant verricht.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Beckol Profit en de Klant.
Partijen: Beckol Profit en de Klant.

2

Aanbiedingen en offertes

 • All our quotations are without obligation, valid for up to four weeks and are only binding on Beckol Profit if they have been accepted in writing by the customer or online in a signed order confirmation + the necessary invoice amount has been paid.

3

Verantwoordelijkheid Data analyse

 Wij verzoeken u akkoord te gaan met de toepasselijke wetgeving rondom cookies en data-analyse, zoals onder meer opgenomen in de Telecommunicatiewet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beckol Profit is hierdoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten aanzien van de inhoud van de door opdrachtgever verzonnen advertenties.

4

Termijn overeenkomsten

 Wij werken met lange termijn afspraken, waarbij wij met de opdrachtgever afspreken dat wij een traject voor een bepaalde periode zullen uitvoeren. In overleg wordt dit traject ingevuld voor een in de offerte vastgesteld aantal uren dat in een bepaalde periode aan het traject zal worden besteed. Deze overeenkomsten kunnen altijd schriftelijk worden opgezegd tot een maand voor het einde van de overeenkomst. Indien ze niet tijdig worden opgezegd, lopen ze door met telkens een nieuwe periode van drie (3) maanden, totdat ze wel tijdig worden opgezegd.

5

Aansprakelijkheid

 Indien Beckol Profit aansprakelijk is voor een tekortkoming in de nakoming, is zij slechts gehouden tot vergoeding van schade voor zover dit uit de wet voortvloeit.

 De aansprakelijkheid van Beckol Profit voor schade zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Beckol Profit van de opdrachtgever ontvangt voor de uitvoering van de overeenkomst.

 Beckol Profit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die buiten haar macht liggen. Hieronder vallen ook tegenvallende resultaten van reclamecampagnes. Voor zover Beckol Profit in dit verband prognoses heeft gedaan, zijn dit steeds vrijblijvende schattingen geweest en worden door Beckol Profit geen garanties gegeven omtrent de resultaten van de campagnes.

Voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van derden, zal de klant schadevergoeding vorderen bij hun. Indien Beckol Profit wordt ingeschakeld om deze schade te herstellen, zullen extra werkzaamheden apart in rekening worden gebracht.

Beckol Profit is in aanvulling op de hiervoor genoemde posten nooit aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade door gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie, het verlies van gegevens, schade als gevolg van het niet halen van een leveringstermijn die het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, schade die het gevolg is van het onvoldoende verstrekken van medewerking of het opvolgen van onze aanwijzingen, het geven van verkeerde gegevens of informatie.

Beckol Profit kan in alle gevallen pas aansprakelijk zijn voor schade indien zij daar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het ontstaan van de schade, daar schriftelijk van op de hoogte zijn gesteld. Daarnaast geldt dat de aansprakelijkheid van Beckol Profit nooit verder strekt dan het bedrag dat de verzekeraar haar uitkeert. Voor al het meerdere is de aansprakelijkheid van Beckol Profit beperkt.

Iedere aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar nadat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

6

Afspraken, aanpassingen en eventuele meerwerk

Beckol Profit zal zijn best doen om de overeengekomen leveringstermijnen voor uw bestelling na te komen, behalve in het geval van instructies of medewerking van uw kant die niet op tijd worden verstrekt. Indien wij een overeengekomen termijn dreigen te overschrijden, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Indien (een groot deel van) een opdracht op verzoek van de opdrachtgever moet worden gewijzigd, sluiten wij de lopende opdracht af en stellen wij een nieuwe offerte op. Tevens zal een nieuwe prijs voor het meerwerk worden afgesproken.


Beckol Profit behoudt zich het recht voor om onderaannemers in te huren om werkzaamheden voor haar uit te voeren. Beckol Profit treedt dan op als hoofdaannemer en coördineert de inspanningen van alle betrokken partijen.

Wanneer er kleine afwijkingen zijn in het door Beckol Profit geleverde product ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zal de opdrachtgever in de regel geen reden hebben om het product af te keuren en een vergoeding te vragen. 

Na het uitvoeren van de opdracht is Beckol Profit niet gehouden tot het bewaren van gegevens of materialen die in het proces zijn gebruikt.

7

Design voorwaarden en afspraken en meerwerk

Bij ontwerpopdrachten spreken wij in de opdrachtbevestiging of offerte een maximum aantal voorstellen af. De opdrachtgever dient een keuze te maken uit deze mogelijkheden. Het ontwerpen van extra voorstellen leidt tot meerwerk, waarvoor de opdrachtgever zal moeten betalen.

8

Overmacht & niet voorzienbaare zaken

Overmacht: alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat Beckol Profit niet (meer) in staat is haar afspraken (volledig) na te komen.

Te denken valt onder meer aan: stakingen, ziekte van zowel eigen als ingeroepen personeel, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij door de opdrachtgever ingeschakelde externe partijen, het niet beschikken over voldoende of onjuiste gegevens, of het verlenen van onvoldoende medewerking.

Indien Beckol Profit bij het intreden van de overmacht of ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht, is zij gerechtigd deze werkzaamheden afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Deze factuur zal alsdan gelden als een zelfstandige overeenkomst met Beckol Profit.

9

Tussentijdse opzegging van opdracht

Indien Beckol Profit constateert dat opdrachtgever onjuiste of valse persoonsgegevens heeft verstrekt, of indien Beckol Profit bekend is geworden met het feit dat opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt of het bedrijf op enigerlei wijze heeft misleid, kan Beckol Profit de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen of de verdere uitvoering van de diensten opschorten totdat de kwestie is opgelost.

 Wanneer een ontbinding door de rechter wordt verzocht of uitgesproken, heeft dit nimmer terugwerkende kracht. De partij die de exploitatie opschort en vervolgens ontbinding verzoekt of krijgt, zal de door ons in redelijkheid verrichte (voorbereidende) werkzaamheden, waaronder begrepen met derden aangegane verbintenissen, moeten vergoeden. Indien er sprake is van een aanbetaling, zal deze worden verrekend met de kosten voor deze werkzaamheden.

10

Garantie/ons belofte

Bij Beckol Profit staan we achter onze producten en diensten. Wij bieden een garantie van één (1) maand na levering van de producten en/of diensten. Gedurende deze periode worden alle bekende of onbekende defecten kosteloos voor u gerepareerd. Na deze periode kan een service level agreement (SLA) of time card worden overeengekomen. Indien blijkt dat er sprake is van gebreken, zullen wij op uw verzoek alles in het werk stellen om deze binnen een redelijke termijn te herstellen. U kunt geen beroep doen op de garantie indien:

 • De gebreken het gevolg zijn van fouten van de opdrachtgever of van derden;

 •  Wijzigingen die door de Cliënt of door derden aan ons product of onze dienst worden aangebracht.

 •  Opdrachtgever de verplichtingen die hij uit hoofde van de met Beckol Profit gesloten overeenkomst op zich heeft genomen niet tijdig of niet volledig nakomt;

 • Gegevens die verloren zijn geraakt door de klant of derden.

 • Als er afgesproken is dat de afgenomen dienst geen garantie bevat.

 • Foutjes die door het hoofd zijn gezien door de klant, en wij hierdoor niet op tijd zijn ingelicht.

11

Samenwerkingen met derde

Er zijn momenten waarop Beckol Profit afhankelijk is van diensten van derden bij het leveren van haar diensten. De functionaliteiten van deze diensten en de mate van compatibiliteit tussen deze diensten kunnen mogelijk niet goed samengaan met de eigen diensten van Beckol Profit. Wij zullen er alles aan doen om dit te voorkomen, maar kunnen dit niet garanderen.

 

Beckol Profit is hiervoor niet verantwoordelijk voor zover wij niet bereid zijn om kosteloos een oplossing te vinden voor deze niet optimale werking. Wij bieden hiervoor geen garanties.

12

Verantwoordelijkheid van gegevens

Beckol Profit is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, actualiteit, opmaak en verspreiding van materiaal dat ons door onze cliënten wordt aangeleverd. (inclusief geluid, beeld en video's)Van ons kan niet worden verwacht dat wij volledig op de hoogte zijn van alle wetgeving die van toepassing is binnen de specifieke branche van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken van derden of overheden terzake.

 Wanneer nieuwsbrieven en mailings worden verzonden, garanderen de klanten dat zij correcte of geldige e-mailadressen hebben opgegeven.

13

Privacyregels

Beckol Profit opereert onder de geldende privacyregelgeving zoals opgenomen in de daarvoor opgestelde specifieke Nederlandse en Europese wetten zoals de Wbp en per mei 2018 de AVG. Beckol Profit is niet verantwoordelijk voor overtreding van bepalingen uit deze regelgeving indien zij namens haar opdrachtgevers nieuwsbrieven, mailings en dergelijke verstuurt. Klanten vrijwaren Beckol Profit hiervoor.

Door ons te betrekken bij de verwerking van persoonsgegevens, erkennen onze cliënten dat zij op de hoogte zijn van onze technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen en verklaren zij dat zij ons niet aansprakelijk zullen stellen voor een incident of data lek... 

 

Indien Beckol Profit door de Autoriteit Persoonsgegevens wordt beboet als gevolg van de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van een opdrachtgever, zal die opdrachtgever ons vrijwaren. Daarnaast behoudt Beckol Profit zich het recht voor om de in dit kader verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

14

Eigendom

Alle door Beckol Profit voor Opdrachtgever vervaardigde en/of geleverde zaken zijn eigendom van Beckol Profit totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Beckol Profit verschuldigd is voor haar producten en/of diensten volledig zijn voldaan.

15

Klachtverwerking

Als u een klacht heeft over Beckol Profit-diensten, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. We zullen ons best doen om eventuele problemen snel en eerlijk op te lossen.

Indien de klant u een klacht indient, dan zal de geldigheid van het contract en betalingsverplichting niet veranderen. Mits we hier de klant zelf van op de hoogte brengen.

16

Intellectuele eigendomsrechten

Ten aanzien van alle geleverde producten, diensten en content geldt dat Beckol Profit eigenaar is van alle intellectuele eigendomsrechten (IE)die rusten of ontstaan op of rondom deze producten en diensten. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten berusten bij derden die ons toestemming hebben verleend daarvan gebruik te maken, blijven die intellectuele eigendomsrechten te allen tijde bij de desbetreffende derden berusten.

Beckol Profit verleent Opdrachtgever echter een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot gebruik van IE-rechten met betrekking tot de producten en/of diensten. Dit gebeurt steeds onder de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever de verplichtingen van deze overeenkomst nakomt. Slechts in bepaalde uitzonderlijke gevallen en na betaling van een bijkomende vergoeding kan Beckol Profit IE-rechten overdragen.

 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beckol Profit het resultaat van een opdracht aan te passen, ruimer of anders te gebruiken dan is overeengekomen, of derden hiertoe in staat te stellen. Beckol Profit heeft in dergelijke gevallen het recht hiervoor een extra vergoeding in rekening te brengen.

 Als u gebruik maakt van onze producten of diensten, is het niet toegestaan om onze handelsmerken of andere intellectuele eigendommen, zoals auteursrechten of logos, te verwijderen of aan te tasten. Wij hebben de ruimst mogelijke rechten om onze naam te vermelden of te verwijderen uit publiciteit over een opdracht en wij kunnen het resultaat vermelden op onze website of via andere kanalen.

17

Betalingsafspraken

 Beckol Profit sluit alleen overeenkomsten indien vooraf een vast (uur)tarief is overeengekomen, of indien er sprake is van een vaste prijs. Beckol Profit past gemaakte afspraken met opdrachtgevers niet automatisch toe op toekomstige opdrachten van de opdrachtgever.

 In het algemeen zal Beckol Profit pas starten met een opdracht na ontvangst van een voorschot van 40 procent van de overeengekomen prijs. Beckol Profit zal voor elke fase van het project een nieuwe factuur sturen.

 Indien wij voor de uitvoering van uw bestelling goederen of diensten van derden betrekt, dient u alle daaraan verbonden kosten vooraf voor 100% te voldoen. 

Gelieve alle betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum te verrichten. Als u deze termijn niet kunt nakomen, neem dan vóór de vervaldatum contact met ons op, zodat we andere betalingsmogelijkheden kunnen bespreken. Indien u niet binnen 14 dagen betaalt, bent u in verzuim en zullen wij rente in rekening brengen. Alle kosten die voortvloeien uit te late of niet-betaling komen voor uw rekening. Deze incassokosten bedragen altijd minimaal 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 150,00 ex BTW.

Bij een te late betaling in termijnen heeft Beckol Profit het recht om diensten of levering van producten tijdelijk op te schorten indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt. In een dergelijk geval kan Beckol Profit bepaalde diensten en/of producten 'bevriezen', waardoor de opdrachtgever de toegang tot of beschikking over deze diensten en/of producten wordt ontzegd totdat zij hierover overleg hebben gevoerd en afspraken hebben gemaakt.

18

Verplichtingen van de klant

 • Op tijd alle benodigde gegevens en documenten te verstrekken;

 • Volledige en tijdige medewerking te verlenen;

 • Aanwijzingen en verzoeken die wij opleggen op te volgen;

 • toegang te bieden tot relevante accounts van derden, zoals CRM-systemen, Facebook, Instagram, Snapchat, Tik Tok, Google Adwords, Google Analytics accounts, etc.;

Om de beste resultaten voor uw opdracht te garanderen, verzoeken wij u ons schriftelijk op de hoogte te brengen van alle voorschriften die voor de uitvoering van belang zijn.

19

Rechten tot opzegging

Indien Beckol Profit tijdens de uitvoering van een opdracht niet in staat is contact te leggen met de opdrachtgever, zal zij binnen twee weken drie pogingen daartoe schriftelijk aan de opdrachtgever doen toekomen, in welk geval de tot op dat moment aan de opdracht bestede uren tegen de gebruikelijke tarieven in rekening dienen te worden gebracht. Na beëindiging kan de opdrachtgever geen rechten meer ontlenen aan de overeenkomst met Beckol Profit.

Indien de opdrachtgever de noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Beckol Profit stelt of op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, zal Beckol Profit de verdere uitvoering van de opdracht opschorten, nadat zij de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld. Indien Beckol Profit hierdoor kosten maakt, heeft zij het recht deze volgens haar gebruikelijke uurtarief in rekening te brengen.

20

Gebruik van deze voorwaarden

Wij hebben deze algemene voorwaarden opgenomen die van toepassing zijn op al onze aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden. Onze diensten omvatten alle vormgeving (inclusief logo's en huisstijlen), reclame, marketing (inclusief SEO en online adverteren), copywriting, drukwerk, webontwikkeling en hosting.

Wij behouden ons het recht voor om elke aankoop of bestelling te weigeren van klanten die niet aan onze voorwaarden voldoen. Indien wij dit doen, sturen wij u een schriftelijke bevestiging van de weigering. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk als wij daar schriftelijk mee instemmen. In ieder geval blijven alle onderdelen van deze voorwaarden volledig van kracht als een onderdeel niet meer van toepassing is. In dat geval zullen wij samen zoeken naar een oplossing die zoveel mogelijk rekening houdt met de oorspronkelijke bedoeling.

Contact
Untitled design (65).jpg

Neem contact op

bottom of page